Według ustawy, której projekt przygotował prezydent, RDS uzyska prawo do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Dzięki temu strony reprezentowane w radzie mają zyskać wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów rządowych, dotyczących warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, zasady partycypacji i solidarności społecznej oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych.

 

Zgodnie z nowymi przepisami strony pracowników i pracodawców będą mogły się zwracać do ministra finansów o interpretację ogólną w razie niejednolitego stosowania przepisów podatkowych. Nowelizacja zapewnia też Radzie prawo do występowania do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia parlamentowi informacji w sprawach istotnych dla zadań realizowanych przez Radę. Zmiany dotyczą również kompetencji do informowania Sejmu i Senatu o działalności Rady. Obok sprawozdania z działalności RDS w roku poprzednim będzie przedstawiana także informacja o działalności rady za okres kadencji jej przewodniczącego.