Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji:
1) dyrektywa obejmuje dźwigi i elementy bezpieczeństwa (elementy nowe, gdy producent ma siedzibę w UE) oraz elementy nowe i używane (w przypadku importu spoza UE) wprowadzane po raz pierwszy na rynek UE;
2) dyrektywa obejmuje wszystkie rodzaje dostaw, w tym także sprzedaż wysyłkową;
3) importerzy, producenci, dystrybutorzy występują jedynie jako podmioty w łańcuchu dostaw/wprowadzania na rynek elementów bezpieczeństwa do dźwigów, a za projekt, wykonanie, zainstalowanie i wprowadzenie do obrotu dźwigu odpowiedzialni są instalatorzy;
4) dźwigi są wyrobami skończonymi dopiero po zainstalowaniu na stałe w budynkach lub innych obiektach, nie występuje pojęcie importu i dystrybucji dźwigów;
5) obowiązek wykonania procedury oceny zgodności spoczywa odpowiednio na instalatorach i producentach;
6) dyrektywa nakłada obowiązek zapewnienia identyfikowalności elementów bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw, instalatorzy, producenci, importerzy, dystrybutorzy powinni dysponować informacją od kogo dany element bezpieczeństwa został zakupiony, komu dostarczony, w którym dźwigu zainstalowany (m.in. wymóg znakowania elementów);
7) dyrektywa zobowiązuje podmioty gospodarcze uczestniczące w łańcuchu dostaw i dystrybucji do współpracy z nadzorem rynku i podejmowania w razie potrzeby niezbędnych działań korygujących;
8) urządzenia zapobiegające niekontrolowanemu ruchowi kabiny (UCM) uważane są za elementy bezpieczeństwa wymagające oznakowania CE (Załącznik III, Wykaz elementów bezpieczeństwa do dźwigów);
9) certyfikaty i decyzje wydane przez Jednostki Notyfikowane na mocy dyrektywy 95/16/WE zachowują ważność (art. 44 dyrektywy 2014/33/UE).