Odpowiedź: niezdolność do pracy, która wystąpiła po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (np. rozwiązaniu stosunku pracy) daje prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli trwała co najmniej 30 dni i wystąpił nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego). Okoliczność, iż niezdolność do pracy jest spowodowana nadużyciem alkoholu nie wyklucza nabycia prawa do zasiłku chorobowego.  

Uzasadnienie: stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) – dalej u.ś.p., zasadniczo zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że zasadniczo wystąpienie niezdolności do pracy już po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (np. rozwiązaniu stosunku pracy) nie rodzi prawa do zasiłku chorobowego. Od tej zasady art. 7 u.ś.p. przewiduje jednak istotny wyjątek. Mianowicie zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego albo

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. W piśmiennictwie trafnie wskazuje się, że „Niezdolność do pracy, będąca następstwem nadużycia alkoholu, jest w całym swym zakresie zdarzeniem chorobowym i ubezpieczeniowym” (A. Rzetecka – Gil, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Oficyna, 2009). Okoliczność, iż niezdolność do pracy jest spowodowana nadużyciem alkoholu nie wyklucza zatem nabycia prawa do zasiłku chorobowego.

Podkreślenia przy tym wymaga, że zgodnie z art. 16 u.ś.p. ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności. Należy również zwrócić uwagę na to, że zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje, jeżeli w stosunku do osoby niezdolnej do pracy zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 13 u.ś.p., tj. zainteresowany ma:

1) ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjął działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z uwagi na brak wymaganego okresu wyczekiwania,

4) jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

5) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

6) ubezpieczenie chorobowe ustało po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że jeżeli osoba, o której jest mowa w pytaniu spełnia warunki określone w art. 7 u.ś.p., a jednocześnie w stosunku do niej nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 13 u.ś.p., przysługuje jej prawo do zasiłku chorobowego.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych