Proszę o odpowiedź na pytanie: jakie są wymagane dokumenty niezbędne do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność?
Rodzaj dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych określony jest przepisami r.r.s.u.s.o.n. i uzależniony jest od tego, który z uprawnionych podmiotów wnioskuje o przedmiotową refundację.
Stosownie do art. 25a ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) - dalej u.r.z.s., PFRON refunduje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie składki na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy tryb ubiegania się przez uprawnione podmioty o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych został określony przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1754 z późn. zm.) - dalej r.r.s.u.s.o.n. Z przedmiotowego rozporządzenia wynika, że rodzaj dokumentów, które należy przekazać do PFRON ubiegając się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych uzależniony jest od tego, jakiego typu podmiot o nią występuje.

Pracodawca, który chce otrzymać od PFRON refundację składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych zobowiązany jest złożyć część I wniosku o wypłatę refundacji składek o symbolu Wn-U (część II tego wniosku pracodawca lub rolnik wypełniają wówczas, gdy wniosek składają po raz pierwszy lub gdy dane te uległy zmianie) oraz miesięczną informację pracodawcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oznaczoną symbolem INF-U-P. Przedmiotowe dokumenty pracodawca musi przekazać do PFRON w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne określony przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) - dalej u.s.u.s. Należy ponadto dodać, że w terminie 30 dni przed złożeniem w PFRON pierwszego wniosku Wn-U i informacji INF-U-P, pracodawca powinien przekazać do PFRON dokumenty rejestracyjne wymienione w § 4 ust. 1 r.r.s.u.s.o.n. (np. pisemny dokument zawierający dane o wnioskodawcy), chyba że przekazał te dane przed wejściem w życie r.r.s.u.s.o.n., tj. przed 1 stycznia 2008 r.

Z kolei niepełnosprawny przedsiębiorca - na skutek zmiany r.r.s.u.s.o.n., która została wprowadzona z dniem 11 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 207, poz. 1304) - dalej r.z.r. - począwszy od wniosku o refundację składek za listopad 2008 r. składa w PFRON tylko wniosek o przedmiotową refundację o symbolu Wn-U-G. Należy w tym miejscu przypomnieć, że ubiegając się o refundację składek ze środków PFRON za okres styczeń - październik 2008 r. niepełnosprawny przedsiębiorca zobowiązany był składać w PFRON część I wniosku o refundację Wn-U oraz miesięczną informację osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniu jej niepełnosprawności o symbolu INF-U. Niepełnosprawny przedsiębiorca dokumenty niezbędne do przyznania refundacji składek zobowiązany jest złożyć - podobnie jak pracodawca - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne określony przepisami u.s.u.s. Należy w tym miejscu dodać, że zgodnie z § 2 r.z.r. niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy w 2008 r. terminowo opłacali składki na ubezpieczenia społeczne, ale nie dokonali wymaganej rejestracji w PFRON przed 1 stycznia 2008 r. i nie składali comiesięcznych wniosków o refundację składek, mogą do 31 grudnia 2008 r. złożyć w PFRON dokumenty wymagane do rejestracji (np. pisemny dokument obejmujący dane o niepełnosprawnym przedsiębiorcy) oraz wniosek o refundację składek Wn-U oraz informację INF-U-G o opłaconych składach na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do października 2008 r., w brzmieniu obowiązującym przed 11 grudnia 2008 r. PFRON zobowiązany jest uznać te dokumenty za skutecznie złożone.

Niepełnosprawny rolnik oraz rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika w celu otrzymania refundacji składek ze środków PFRON przekazuje do tego Funduszu, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.), część I wniosku Wn-U oraz informacji niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o składkach na ubezpieczenia społeczne rolników i stopniach niepełnosprawności rolnika i domownika, oznaczonego symbolem INF-U-A. Tak jak pracodawca i niepełnosprawny przedsiębiorca, rolnik zobowiązany jest w terminie 30 dni przed przekazaniem po raz pierwszy wniosku Wn-U i informacji INF-U-A przekazać do PFRON dokumenty rejestracyjne wskazane w § 4 ust. 2 r.r.s.u.s.o.n.

Przewidziane przepisami r.r.s.u.s.o.n. terminy na złożenie dokumentów rejestracyjnych, czy też złożenie wniosku o refundację składek - stosownie do § 8 r.r.s.u.s.o.n. - podlegają przywróceniu na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy. Podmioty uprawnione do refundacji składek ze środków PFRON powinny również pamiętać o tym, że ciąży na nich na mocy § 7 r.r.s.u.s.o.n. obowiązek dokonania rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek za okres roczny przy pomocy formularza o symbolu INF-U-R. Wzór tego i innych wcześniej wymienionych formularzy zostały określone w załącznikach do r.r.s.u.s.o.n.