1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy art. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 23 października 2014 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831) - dalej u.z.u.s.u.s., które nadadzą nowe brzmienie art. art. 9 ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) - dalej u.s.u.s., oraz dodadzą art. 9 ust. 2c do u.s.u.s. Przepisy te regulują zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez ubezpieczonych, którzy:
a) spełniają jednocześnie z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4 - 6 i 10 u.s.u.s.,
b) zleceniobiorców prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność,
c) chałupników prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność.
 
 
Wchodzące w życie 1 stycznia 2016 r. przepisy u.z.u.s.u.s. nie dotyczą zatem ubezpieczonego, który zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne łączy z wykonywaniem pracy na podstawie umowy zlecenia bądź wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej. Taki ubezpieczony również po 31 grudnia 2015 r. - zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a u.s.u.s. - będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu stosunku pracy. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a), c) i e) w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), tak, jak dotychczas będzie obowiązkowo zarówno z tytułu stosunku pracy, jak i z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia bądź wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych