Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r. (M.P. poz. 842) - przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2012 r. wynosiło 3510,22 zł. Co oznacza, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2012 r., styczniu i lutym 2013 r. dla:

- osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej1) lub innych przepisów szczególnych,

- twórców i artystów,

- osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

- osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz

- osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8775,55 zł (czyli 250% przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r.).