Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r.
\

Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r.).

Jak podał w dniu 11 maja 2012 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 3646,09 zł. W związku z tym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. dla: osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej) lub innych przepisów szczególnych, twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 12 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 12 czerwca 2012 r.