Odpowiedź: wypłat obu świadczeń należy dokonać w dniu zakończenia stosunku pracy tj. 31 grudnia 2014 r.

Sprawdź jakie są zaday obliczania i wypłaty nagrody jubileuszowej

Uzasadnienie: zgodnie z § 8 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) – dalej r.w.p.s. w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. W przypadku odprawy emerytalnej podobną regulację zawiera z kolei § 9 r.w.p.s. zgodnie z którym jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy. To oznacza, że zarówno nagroda jubileuszowa jak i odprawa winny być wypłacone 31 grudnia 2014 r.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.