W regulaminie wynagradzania zapisane jest:
"Nagroda uznaniowa umniejszana jest w czasie choroby w następujący sposób:
w przypadku choroby trwającej do 5 dni o 50 zł,
w przypadku choroby trwającej do 10 dni o 100 zł,
w przypadku choroby trwającej do 15 dni o 150 zł,
w przypadku choroby trwającej do 20 dni o 200 zł,
w przypadku choroby trwającej do 25 dni o 250 zł,
w przypadku choroby trwającej od 26 dni do pełnego miesiąca nagroda nie jest wcale wypłacana.
Przełożeni przekazują do działu płac wnioski z przyznaną w danym miesiącu nagrodą uznaniową poszczególnym pracownikom. Po czym dział płac w oparciu o powyższy zapis w regulaminie mniejsza ww. nagrodę.
Czy tak przyznawana nagroda stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Przy ustalaniu podstawy wymiaru nie należy uwzględniać tych składników wynagrodzenia, co do których postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują ich zmniejszania za okres pobierania zasiłku.
Ustawa z dnia 25 czerwca 199 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.) - dalej u.ś.p.u.s., przewiduje, iż przy ustalaniu podstawy wymiaru nie należy uwzględniać tych składników wynagrodzenia, co do których postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują ich zmniejszania za okres pobierania zasiłku (art. 41 ust. 1 u.ś.p.u.s.). Na tym tle dochodzi w praktyce do licznych wątpliwości. W swoim orzeczeniu z dnia 11 maja 2005 r. (sygn. akt: III UK 33/05), Sąd Najwyższy wskazał, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie można uwzględniać składników wynagrodzenia, co do których postanowienia układów zbiorowych lub przepisy o wynagradzaniu nie przesądzają w sposób jednoznaczny i definitywny, że podlegają one zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu za okres pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju składniki wynagrodzenia, których przyznanie bądź nie zależy od indywidualnej decyzji pracodawcy, nie powinny być wliczane do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Inaczej mówiąc, chodzi więc o to, aby regulaminy wynagradzania czy innego rodzaju przepisy o wynagradzaniu obowiązujące u danego pracodawcy regulowały wprost, iż pewne składniki wynagrodzenia nie przysługują bądź są zmniejszane za okres pobierania zasiłku chorobowego. Moim zdaniem zapis w regulaminie wynagradzania w Państwa firmie odpowiada tym warunkom i przedmiotowa nagroda powinna zostać wliczona do podstawy wymiaru. W praktyce spotkałam się jednak z różnym stanowiskiem w sprawach dotyczących wliczania nagród i premii do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Dlatego zawsze polecam jeszcze ustalenie stanowiska w tej materii obowiązującego na terenie Państwa terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.