Odpowiedź: zgodnie z art. 86 § 3  k.p. obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.
Podstawowym sposobem wypłaty wynagrodzenia przewidzianym w k.p. jest więc płatność gotówką do rąk pracownika. Pracodawca ma jednak możliwość dokonania wypłaty w inny sposób w dwóch przypadkach – gdy zezwalają na to postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracownik wyrazi zgodę na piśmie.
Jeżeli więc pracownik chciałby otrzymywać wynagrodzenie przelewem na konto powinien zwrócić się do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem wskazując numer rachunku bankowego, na który pracodawca powinien dokonywać wypłat. Z reguły wynagrodzenie za pracę wypłacane jest w całości na jedno konto wskazane przez pracownika. Formalnie nie ma jednak przeszkód, aby na prośbę pracownika pracodawca przelewał wynagrodzenie w częściach na dwa konta wskazane przez pracownika. Oświadczenie pracownika w tym zakresie powinno określać jaka kwota/część wynagrodzenia ma być przelewana na każde z kont.