Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne powinien posiadać odpowiednią specjalizację lekarską lub odpowiedni staż pracy i ukończony kurs doskonalący w dziedzinie medycyny pracy. Lekarz powinien także być wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne oraz posiadać pieczęć lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne.
Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) - dalej r.o.l., badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy wykonują lekarze, którzy:
1) posiadają specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny lotniczej lub higieny pracy;
2) byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 lat przed dniem wejścia w życie rozporządzenia jako m.in. rejonowi lekarze przemysłowi, lekarze poradni medycyny pracy lub poradni dla młodocianych, działających w przemysłowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, rejonowi lub zakładowi lekarze kolejowej służby zdrowia, lekarze rejonowi w zakładach opieki zdrowotnej dla szkół wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych, jeżeli sprawowali profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami wykonującymi pracę na stanowiskach pracy, na których stwierdzono występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.
Lekarze określeni powyżej w pkt 2 powinni także ukończyć kurs doskonalący, organizowany przez jednostkę badawczo-rozwojową w dziedzinie medycyny pracy lub ośrodek wyznaczony przez tę jednostkę.
Lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne określone powyżej, który zamierza wykonywać badania profilaktyczne, powinien zgłosić do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia). Lekarz wpisany do rejestru lekarzy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.
Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne posługuje się także pieczęcią o wzorze określonym w załączniku nr 6 do r.o.l. Na pieczęci są informacje: Badanie profilaktyczne przeprowadził - Imię i Nazwisko lekarza.
Na pieczęci nie ma wymienionego tytułu lekarza. Na wzorze pieczęci nigdzie nie ma nazwy specjalizacji, a jedynie cyfrowe symbole oznaczające symbol województwa, zakodowany symbol jednej ze specjalizacji oraz innych standardów poszerzających uprawnienia. Ponadto jest tam liczba porządkowa z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy.
oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza nadany przez ZUS.
Rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne z wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy mogą uzyskać organa Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zainteresowany pracodawca.
W załączniku nr 4 do r.o.l. wskazano jakie informacje muszą być zawarte w rejestrze lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne.
Należy także wspomnieć, że w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi powołana została służba medycyny pracy.
Zasady działania służby medycyny pracy opisano w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) - dalej u.s.m.p.
Zadania służby medycyny pracy mogą wykonywać lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.
Ponadto zgodnie z art. 12 u.s.m.p. do obowiązku pracodawcy należy podpisanie umowy o pełnienie opieki profilaktycznej z podstawową jednostką medycyny pracy, wystawienie skierowania, zawierającego pełną informację o czynnikach szkodliwych na stanowisku pracy danego pracownika wraz z aktualnymi wynikami ich pomiarów oraz dane o czynnikach uciążliwych.
Pracodawca ma też obowiązek umożliwić lekarzowi przeprowadzenie okresowych wizytacji stanowiska pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.