Odpowiedź:

Umowę na czas określony zawartą w dniu 1 marca 2014 r. należy traktować jako pierwszą umowę z dopuszczalnego limitu trzech umów w rozumieniu art. 25[1] k.p. Została ona bowiem zawarta jako pierwsza umowa na czas określony przed wprowadzeniem nowelizacji kodeksu pracy. Tym samym umowa zawarta od dnia 1 września 2017 r. będzie trzecią umową na czas określony.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25.06.2015 r.  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220) – dalej u.z.k.p., do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ma zastosowanie przepis art. 25[1]  Kodeksu pracy z 26.06.1974 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm., dalej k.p.), zgodnie z którym okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech, z tym zastrzeżeniem, że:
– trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. umowa na czas określony będzie traktowana jako pierwsza umowa z dopuszczalnego limitu trzech umów w rozumieniu art. 25[1] k.p., jeżeli została zawarta jako pierwsza umowa przed wprowadzeniem zmian,
– trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. umowa na czas określony będzie traktowana jako druga umowa z dopuszczalnego limitu trzech umów w rozumieniu art. 25[1] k.p., jeżeli została zawarta jako druga umowa przed wprowadzeniem zmian,
– do 33-miesięcznego okresu zatrudnienia podlega wliczeniu okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. 22 lutego 2016 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że trwającą w dniu 22 lutego 2016 r. umowę na czas określony należy traktować jako drugą umowę na czas określony z dopuszczalnego limitu trzech umów w rozumieniu art. 25[1] k.p. Zatem pracodawca od dnia 1 września 2017 r. będzie mógł zawrzeć z pracownikiem jedną umowę na czas określony do dnia 20 lipca 2019 r.

Anna Sokołowska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo kadrowe i HR
Odpowiedzi udzielono  14.11.2016 r.
 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami