Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowane zostały projekty rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom, a także rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby policjantów oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów. W pakiecie jest też projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Czytaj również: URE zachęca do konsultacji kodeksu cyberbezpieczeństwa w energetyce

Konieczność ich zmiany wynika z utworzenia w policji nowej jednostki organizacyjnej – Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na mocy przepisów ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Komendant tego biura jest organem policji podległym Komendantowi Głównemu Policji, kieruje biurem i jest przełożonym policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.