28 listopada 2014 roku w odbyła się międzynarodowa konferencja projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”,organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

- Populacja kobiet i mężczyzn powyżej 50. roku życia w Polsce nieustannie się powiększa, podczas gdy wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wieku pozostaje niski. Nie można godzić się na sytuację, w której tak znacząca część społeczeństwa pozostaje zawodowo nieaktywna. Wzrost poziomu zatrudnienia osób dojrzałych to wyzwanie, ale przede wszystkim nasz obowiązek - powiedziała Małgorzata Marcińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt systemowy „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Tematem konferencji była aktualna sytuacja osób dojrzałych na rynku pracy w Polsce oraz ocena działań podejmowanych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej. Przedstawiono dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w Polsce, a także doświadczenia międzynarodowe zaprezentowane m.in. przez OECD, KE oraz Bank Światowy.

Wśród uczestników byli przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, Instytucji Rynku Pracy, Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz goście zagraniczni z krajów Unii Europejskiej.