Zaproponowano rozwiązania, które służą przede wszystkim poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw i wspieraniu inwestycji oraz redukcji kosztownych obowiązków informacyjnych, a także doskonaleniu obowiązującego prawa. Ocenia się, że sama redukcja obowiązków informacyjnych przyniesie firmom roczne oszczędności w wysokości 273,77 mln zł i pozwoli efektywnie wykorzystać ok. 7,82 mln godzin.
Najważniejsze z proponowanych zmian w zakresie ograniczenia obowiązków informacyjnych zakładają m.in.:
- Ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców
Mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych (z wyłączeniem informacji statystycznych wymaganych prawem unijnym lub innymi zobowiązaniami międzynarodowymi). Rozwiązanie to dotyczy roku kalendarzowego, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność, czyli w praktyce będzie to ułatwienie dla nowych firm.
- Zniesienie obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych
Płatnik składek nie będzie musiał sprawdzać do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. W efekcie zostanie zniesiona kara (5 tys. zł) za niesprawdzenie tych danych przez płatnika.
- Umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę
Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego (stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku), wystawionego przez poprzedniego pracodawcę. Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania. Generuje to obowiązki i koszty dla nowego pracodawcy.