21 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy (Dz. U. Nr 141, poz. 950).

W załączniku do nowej regulacji przedstawiono nowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) na laserowe promieniowanie optyczne. Na nowo określono również sposób obliczania wartości (MDE).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) przez najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) rozumie się wartość średnią ważoną stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego organizmie oraz w stanie zdrowia jego potomków.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20 sierpnia 2010 r., Łukasz Guza