Przewiduje je ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 2011. nr 36 poz. 181).

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 97 kodeksu pracy, pracodawca musiał niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wykonanie tego obowiązku nie zależało od uprzedniego rozliczenia się pracownika z firmą. Jednak jeśli pracodawca nawiązał kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, wówczas nie musiał wystawiać świadectwa za każdym razem, o ile pracownik o to nie poprosił.

Ustawodawca zwolnił pracodawcę z tych obowiązków. Jeśli pracodawca postanowi nawiązać kolejną umowę o pracę z pracownikiem, który już u niego pracował, wówczas nie będzie musiał wystawiać świadectwa pracy po zakończeniu poprzednich umów. Takiego obowiązku nie będzie miał nawet wtedy, gdy między kolejnymi umowami na czas określony nastąpi przerwa. Wystarczy, jeśli zrobi to raz na 24 miesiące.

Nowe przepisy dotyczą wszystkich umów zawieranych na czas określony, a zatem: na okres próbny, na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Pracodawca wyda pracownikowi świadectwo pracy obejmujące okresy zatrudnienia na podstawie umów tego rodzaju zawartych podczas 24 miesięcy, poczynając od pierwszej z nich. Tylko w jednym wypadku zrobi to częściej: jeśli pracownik tego zażąda. Wówczas, w zależności od prośby, pracodawca będzie miał jednak obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu każdej umowy o pracę lub dotyczące łącznego okresu zatrudnienia, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy.

Dniem wydania świadectwa pracy będzie dzień upływu terminu 24 miesięcy liczony od dnia zawarcia pierwszej umowy. Jeśli jednak umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie wcześniej albo już po upływie terminu 24 miesięcy, wówczas pracodawca wystawi świadectwo pracy kierując się zasadami ogólnymi, czyli w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Nowela zawiera także przepisy przejściowe. Pracodawca wyda świadectwo wg starych zasad, jeśli 21 marca 2011 r. pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas określony zawartej bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej. Nowe zasady odnoszą się do świadectw pracy dotyczących umów zawartych po 21 marca 2011 r.

Nowelizacja kodeksu pracy przewiduje również złagodzenie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich. Pracodawca nie będzie musiał kierować pracownika na wstępne badania lekarskie, jeśli zatrudni go ponownie w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę, niezależnie od  jej rodzaju. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest ważność poprzednich badań lekarskich i takie same warunki pracy na danym stanowisku.

Obecnie nie muszą przechodzić badań wstępnych tylko osoby, z którymi pracodawca nawiązuje kolejny stosunek pracy bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniego.

Natomiast do 30-dniowej przerwy między kolejnymi umowami wlicza się okres po ustaniu zatrudnienia przypadającego bezpośrednio przed dniem wejścia zmian w życie.