Obecnie, zgodnie z art. 176 KP, nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Szczegóły określa rozporządzenie Rady Ministrów, na podstawie ustawowego upoważnienia. Do tych przepisów Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia. Stwierdziła, że są one niezgodne z dyrektywą unijną 2006/54/WE. Dzisiejszy art. 176 KP odnosi się do wszystkich kobiet, a nie tylko w ciąży i karmiących piersią. Zdaniem KE jest to przeszkodą w zapewnieniu równouprawnienia płci, szczególnie w zakresie dostępu do zatrudnienia.

Natomiast zgodnie z art. 229 KP pracownik podlega wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim, a pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Badania lekarskie przeprowadza się na koszt pracodawcy. Ponosi on też inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Minister zdrowia w rozporządzeniu określił wszystkie szczegółowe kwestie związane z przeprowadzeniem badań.

Zobacz także: Zatrudniasz pracownika? Pamiętaj o wstępnych badaniach lekarskich

Obydwa upoważnienia do wydania rozporządzeń nie określają wytycznych co do treści aktu, a tym samym są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Projekt przewiduje, że wszystkie kobiety nie będą mogły wykonywać prac, które powodują nadmierny wysiłek fizyczny (w tym przy ręcznym transporcie ciężarów) mogące stwarzać zagrożenia dla zdrowia. Kobiety w ciąży i karmiące naturalnie nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na  przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Upoważnienie do wydania rozporządzenia przez RM określi jego zawartość: wzbronione prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia kobiet lub mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i przebieg ciąży lub karmienie piersią.

Zobacz także: Wykaz prac wzbronionych kobietom należy zawrzeć w regulaminie pracy

Odpowiednie zmiany mają zostać wprowadzone również do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Odpowiednie do zakresu będą zmiany w upoważnieniu do wydania rozporządzenia w sprawie badań lekarskich. Ponadto ma ono określić przypadki, w których okresowe badania lekarskie mogą być przeprowadzone poza terminami wynikającymi z częstotliwości tych badań, wzory dokumentów stosowanych w związku z realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej itp. Zaświadczenie lekarskie będzie mogło zawierać ograniczenie wykonywania określonych czynności lub prac przez pracownika. Może być ono konieczne w związku ze stanem jego zdrowia i dotyczyć np. dopuszczenia do wykonywania określonej pracy w mniejszym wymiarze czasu pracy lub określenia obniżonej masy przedmiotów, które może przenosić pracownik

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych