Informację o poziomie minimum egzystencji za 2013 r., przygotowywane corocznie przez IPiSS, 14 kwietnia 2014 r. przekazał partnerom społecznym minister pracy. Wynika z niej, że minimum egzystencji utrzymuje się poniżej kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej w przypadku gospodarstw osób samotnie gospodarujących, rodzin 2-osobowych złożonych z osób dorosłych oraz rodzin 3-osobowych, w skład których wchodzą dwie osoby dorosłe i dziecko w wieku 4-6 lat.

I tak, w wypadku gospodarstw emeryckich, dla osoby samotnej minimum egzystencji w 2013 r. - wyniosło 513,87 zł, w dwuosobowej rodzinie emeryckiej – 427,86 zł. W gospodarstwach pracowniczych, dla osoby samotnej była to kwota 541,91 zł, w rodzinie dwuosobowej złożonej z osób dorosłych – 455,90 zł, w rodzinie 3-osobowej (2 osoby dorosłe, dziecko 4-6 lat) - 439,68 zł. W rodzinie trzyosobowej z dzieckiem w wieku 13-15 lat – 480,90 zł, w rodzinie 4-osobowej (dwoje dorosłych, dwoje dzieci) – 462,71 zł, w rodzinie 5-osobowej (dwoje dorosłych, troje dzieci) – 467,57 zł.

W 2013 r. pomocą społeczną w Polsce objęto 1 mln 412 tys. 432 rodziny. Z tego rodziny z dziećmi stanowiły 42 proc., osoby samotne – 40 proc.

Jeżeli chodzi o progi dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, to wynoszą one: 542 zł dla osoby samotnej, 546 zł dla osoby w rodzinie.

Instytut podał także strukturę wydatków gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej. Pierwszą pozycję wśród nich zajmuje żywność – 48 proc. dochodów. Kolejne to: mieszkanie – 34,6 proc., odzież i obuwie – 3,8 proc., edukacja – 3,7 proc., higiena osobista – 3,3 proc., ochrona zdrowia 1,9 proc. Są jeszcze tzw. pozostałe wydatki stanowiące średnio 4,8 proc. dochodów.

Forum Związków Zawodowych od kilku lat, podobnie jak pozostałe dwie reprezentatywne centrale związkowe, opowiadało się, także w dyskusjach na forum Trójstronnej Komisji, za zwiększeniem minimum egzystencji, które określa taki poziom dochodu na osobę lub osobę w rodzinie, że pokrywa on jedynie wydatki na zaspokojenie potrzeb umożliwiających przeżycie, i które nie mogą być odłożone w czasie. Forum przeciwstawiało się również zamrażaniu progów dochodowych.