W obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 15.12.2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1772) należy dokonać aktualizacji składu osobowego Komisji oraz uwzględnić zmiany wynikające z rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 ze zm.).
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele administracji, organów nadzoru, organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz instytucji i ośrodków naukowo-badawczych. Dla właściwej realizacji zadań Komisji niezbędne jest zapewnienie, aby w jej skład wchodziły osoby posiadające wiedzę związaną z przedmiotem jej działalności.
Wysokospecjalistyczny przedmiot prac Komisji stawia przed jej członkami wymóg posiadania merytorycznego przygotowania w sprawach związanych z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia w środowisku pracy oraz ich wpływem na zdrowie pracowników.
Dla ustalenia składu Komisji wystąpiono do wszystkich zainteresowanych instytucji z prośbą o wskazanie kandydatów, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji i wykształcenia. Nadesłane propozycje były podstawą do ustalenia nowego składu Komisji, która wraz z aktualizacją nazw resortów została zawarta w projektowanym rozporządzeniu.
Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.