CO TO ZA PRAWO?
Nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie bhp w szkołach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) – dalej r.b.h.s.p. nie przewidywało dotychczas wymogu zapewnienia w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej. Przepisy r.b.h.s.p. wymagały jedynie, by urządzenia sanitarnohigieniczne były utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. Dopiero rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówka (Dz. U. Nr 215, poz. 1408) wprowadza obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ciepłej i zimnej, bieżącej wody oraz środków higieny osobistej. Nowa regulacja wejdzie w życie od nowego roku szkolnego, tj. od 1 września 2011 r. W razie braku sieci wodociągowej, w szkole powinno być zapewnione inne źródło wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia.
Przypomnijmy, że to dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami szkolnymi. W ramach tych obowiązków - w razie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły i placówki powinny być oczyszczone ze śniegu i lodu oraz posypane piaskiem. W pomieszczeniach szkoły powinno być zapewnione właściwe oświetlenie, wentylacja i ogrzewanie. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, powinna być zapewniona temperatura co najmniej 18°C, a jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, wówczas dyrektor szkoły ma prawo zawiesić zajęcia na określony czas, powiadamiając o tym organ prowadzący. Dyrektor może również, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa albo gdy na danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć, a jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć prowadzący zajęcia jest obowiązany niezwłocznie je przerwać i dzieci wyprowadzić z zagrożonych miejsc w miejsce ustalone przez dyrektora szkoły. Plan ewakuacji szkoły lub placówki powinien być umieszczony w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp, a drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób wyraźny i trwały.
Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu oraz kuchnię, powinny być wyposażone w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy, a nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Wyposażenie szkoły powinno mieć odpowiednie atesty lub certyfikaty oraz być dostosowane do wymagań ergonomii. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, należy wietrzyć w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Teren szkoły powinien być ogrodzony, mieć zapewnione właściwe oświetlenie, równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk oraz instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.
Szlaki komunikacyjne wychodzące z terenu szkoły i placówki powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię i w miarę możliwości skierowane na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu.

Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły lub placówki trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor jest zobowiązany przeprowadzić kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z kontroli powinien być sporządzony protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział, którego kopię dyrektor jest obowiązany przekazać organowi prowadzącemu.
Maszyny i inne urządzenia techniczne w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz stanowiskach praktycznej nauki zawodu powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki, w szczególności wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem, a stanowiska pracy dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów. Jeżeli ze stanowisk pracy korzystają osoby niepełnosprawne, należy je dostosować do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

W warsztatach, laboratoriach i pracowniach powinny być wywieszone w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin określający zasady bhp, natomiast przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu powinny być wywieszone w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego powinien być sprawdzany przed każdymi zajęciami, a w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw powinny być umieszczone tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.