Takie propozycje znalazły się w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

- Na tle innych krajów Unii Europejskiej w Polsce mamy do czynienia z bardzo długim 50-letnim obowiązkiem przechowywania, archiwizowania akt pracowniczych przez pracodawców w formie papierowej. Dlatego dobrze się stało, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Będzie to jednak dotyczyć osób, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 r. Należy docenić konsekwencje resortu rozwoju we wdrażaniu rozwiązań, które mają dostosować przepisy do dzisiejszych realiów i postępu technicznego - mówi Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W projekcie ustawy oprócz skrócenia okresu obowiązkowego przechowywania akt z 50 do 10 lat znalazło się również:

- szersze wprowadzenie w Kodeksie pracy elektronicznych sposobów komunikowania się stron, tj. składania oświadczeń, przekazywania informacji; 

- umożliwienie prowadzenia przez pracodawcę akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej albo elektronicznej;

- umożliwienie przechowywania akt osobowych, dokumentacji w postaci papierowej albo elektronicznej.

Zobacz: Lewiatan: cyfryzacja akt pracowniczych pozwoli na duże oszczędności dla pracodawców

- Elektroniczne formy komunikowania się stron mają odzwierciedlać rygor dotychczas narzucony przez przepisy dla oświadczeń woli, przekazywania informacji. Mówiąc w dużym skrócie tam, gdzie mamy do czynienia w Kodeksie pracy z czynnościami prawnymi wymagającymi zachowania formy pisemnej (czyli wymóg własnoręcznego podpisu) w grę będzie wchodziła forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a tam gdzie dotychczas strony miały swobodę formy będzie mogła alternatywnie funkcjonować postać elektroniczna, bez dodatkowych wymogów - dodaje Robert Lisicki.

Pracodawca prowadzący dokumentację w wersji papierowej będzie mógł zdecydować się na jej przechowywanie w postaci elektronicznej. Zmiana postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z papierowej na elektroniczną nastąpi przez ich zeskanowanie i zapisanie na informatycznym nośniku informacji. Papierowe akta mają być zwrócone pracownikowi.

Źródło: Konfederacja Lewiatan