Z przeprowadzanych badań wynika, że głównym kryterium decydującym o atrakcyjności stanowiska pracy jest wysokość wynagrodzenia, a forma czy legalność zatrudnienia spychane są na dalszy plan. Wielu pracodawców wykorzystuje okres wakacyjny do pozyskania niedrogich pracowników, którym proponuje się warunki nie zawsze spełniające wymogi, określone w przepisach prawa. Podejmując zatrudnienie warto zwrócić uwagę na wiarygodność pracodawcy, formę zatrudnienia, posiadane przez niego dokumenty i pozwolenia na prowadzenie działalności czy ilość lat funkcjonowania na rynku.
Państwowa Inspekcja Pracy już po raz kolejny przygotowała program informacyjny, mający zwiększać świadomość związaną z aspektami prawnymi podejmowania pracy. Projekt, skierowany jest do osób podejmujących zatrudnienie, które nie zawsze w pełni świadomie akceptują proponowane im warunki pracy. Celem tegorocznej kampanii jest upowszechnianie wśród osób pracujących i pracowników, studentów i uczniów, a także pracodawców, partnerów społecznych i instytucjonalnych oraz ogółu społeczeństwa wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu. Projekt ma także przybliżyć specyfikę zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepracowniczego oraz kwestie umów terminowych. Tematyka kampanii informacyjno-promocyjnej obejmuje również zagadnienia legalności zatrudnienia cudzoziemców. Działania prowadzone w związku z kampanią polegają na:
1) dotarciu z przekazem kampanii do osób pracujących i przygotowujących się do podjęcia pracy,
2) informowaniu o specyfice zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w zakresie przysługujących praw, obowiązków a także warunków ubezpieczenia społecznego,
3) podnoszeniu poziomu wiedzy pracowników, osób przygotowujących się do podjęcia pracy i innych adresatów w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania.
Pańśtwowa Inspekcja Pracy zachęca także osoby podejmujące zatrudnienie do zwrócenia szczególnej uwagi na wszystkie elementy, które gwarantują właściwe przygotowanie do pracy u nowego pracodawcy – tj. należycie przeprowadzane wstępne badania lekarskie, szkolenia w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskania określonej przepisami informacji o warunkach zatrudnienia (w tym: obowiązującej dobowej/tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego).
Osoby zainteresowane zdobyciem lub uzupełnieniem swojej wiedzy dotyczącej form zatrudnienia i przepisów prawa pracy zachęcamy do skorzystania z opracowanych publikacji i porad prawnych dostępnych na stronie kampanii: www.prawawpracy.pl

Zanim podejmiesz pracę