Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

U byłego pracownika stwierdzono chorobę zawodową. Pracodawca po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika lub byłego pracownika ma obowiązek przesłać niezwłocznie do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz do wydającego decyzję państwowego inspektora sanitarnego zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.

Skąd pracodawca będzie miał informację o tychże skutkach?

Kto zobowiązany jest do powiadomienia pracodawcy o uszczerbku - ZUS czy były pracownik?

Od kogo pracodawca powinien domagać się podania skutków choroby zawodowej u byłego pracownika, aby wywiązać się z obowiązku zawiadomienia IMP w Łodzi oraz państwowego inspektora sanitarnego?

Odpowiedź:

W aktualnym stanie prawnym informacje niezbędne do sporządzenia zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej, jakie pracodawca powinien przekazać do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego można pozyskać jedynie od pracownika, którego nie można zobowiązać do ujawnienia takich danych. Wynika to z niedostosowania przepisów określających tryb postępowania po stwierdzeniu choroby zawodowej do przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

W przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie uzyskać danych niezbędnych do sporządzenia zawiadomienia, powinien wypełnić jedynie te rubryki, co do których nie ma wątpliwości (dane identyfikacyjne pracodawcy, dane pracownika lub byłego pracownika, nazwę choroby zawodowej itp.), natomiast w pozostałych rubrykach, dotyczących m.in. stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy, wypłaconego odszkodowania itp. powinien wpisać: „brak danych”. Tak sporządzoną kartę należy wysłać do ww. organów.

Uzasadnienie:

W myśl art. 235(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Aktem prawnym określającym m.in. wykaz chorób zawodowych, sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, a także podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1367).

Zgodnie z art. 235 § 5 k.p. do obowiązków pracodawcy należy przesłanie zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Wzór takiego zawiadomienia określa załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1379). Przepisy wskazują, że należy je przesłać niezwłocznie po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika lub byłego pracownika.

Jeszcze kilka lat temu sprawa była o tyle prosta, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który rozpatrywał wniosek pracownika (lub byłego pracownika) o wypłatę świadczeń odszkodowawczych, przekazywał pracodawcy szczegółową informację na temat stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu, kwoty wypłaconego świadczenia itp. Od kilku lat, ze względu na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), pracodawcy takich informacji już nie otrzymują. W związku z tym, w aktualnym stanie prawnym informacje niezbędne do sporządzenia omawianego zawiadomienia można pozyskać jedynie od pracownika (lub byłego pracownika). Zależy to jednak od jego dobrej woli, bowiem nie można go zobowiązać do ujawnienia niezbędnych informacji.

W przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie uzyskać danych niezbędnych do sporządzenia takiego zawiadomienia, powinien wypełnić jedynie te rubryki co do których nie ma wątpliwości (dane identyfikacyjne pracodawcę, dane pracownika/byłego pracownika, nazwę choroby zawodowej itp.), natomiast w pozostałych rubrykach, dotyczących m.in. stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy, wypłaconego odszkodowania itp., powinien wpisać: „brak danych”. Tak sporządzoną kartę należy wysłać zgodnie z dyspozycją art. 235 § 5 k.p.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 31 marca 2015 r.