Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menadżerskiego przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zawarty kontrakt menadżerski przewiduje wypłatę wynagrodzenia za zwolnienia lekarskie. Do ZUS menadżer został wykazany z kodem 04 11 oraz dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
Kto w takim przypadku wypłaca zasiłek chorobowy: pracodawca czy ZUS?


 

Jeżeli kontrakt menedżerski przewiduje, że za czas niezdolności do pracy wskutek choroby menedżer zachowuje prawo do wynagrodzenia, za czas takiej niezdolności nie przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego nawet wówczas, gdy podlega on temu ubezpieczeniu.


 

Ubezpieczenie chorobowe chroni ubezpieczonego od takich ryzyk jak choroba, czy też macierzyństwo, z którymi wiążę się niezdolność do wykonywania pracy, a co za tym idzie utrata dochodów z tejże pracy. Funkcją zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego jest więc zrekompensowanie ubezpieczonemu utraconych wskutek choroby dochodów. Z tego też powodu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - dalej u.ś.p., stanowi, że zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Należy przy tym przyjąć, że pod pojęciem "przepisów o wynagradzaniu" należy rozumieć nie tylko przepisy Kodeksu pracy lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, jak postanowienia układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania, ale także postanowienia umowy, na podstawie której ubezpieczony wykonuje pracę (umowa o pracę, umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia np. kontrakt menedżerski itd.). Dotyczy to w szczególności tych ubezpieczonych, do których nie znajdują zastosowania przepisy k.p., układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania.
Stąd też, jeżeli kontrakt menedżerski stanowi, że za czas niezdolności do wykonywania pracy wskutek choroby menedżer zachowuje prawo do wynagrodzenia - z uwagi na brzmienie art. 12 ust. 1 u.ś.p. - za czas takiej niezdolności nie przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby - zgodnie z postanowieniami kontraktu menedżerskiego - menedżer powinien otrzymać wynagrodzenie wypłacone ze środków zleceniodawcy. Powyższego nie zmienia okoliczność, iż zleceniodawca zatrudnia mniej niż 20 ubezpieczonych. W świetle art. 61 ust. 1 u.ś.p. liczba ubezpieczonych zgłaszanych przez płatnik składek do ubezpieczenia chorobowego ma jedynie wpływ na to kto jest płatnikiem zasiłków, czy płatnik składek, czy też ZUS.