Kto może zostać ukarany za wykonywanie szkoleń okresowych niezgodnie z terminami przewidzianymi w przepisach?
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, w tym za terminowe przeprowadzanie szkoleń okresowych - zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom, niezależnie od zobowiązań pracowników w zakresie bhp. Pracodawca obowiązany jest znać przepisy bhp - nie może się skutecznie tłumaczyć nieznajomością prawa.
Zgodnie z art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2 k.p.
Pracownicy służby bhp pełnią wyłącznie funkcje doradcze oraz kontrolne w zakresie bhp. Nie jest jednak tak, że pracownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje błędy lub zaniedbania. Pracownicy służby bhp odpowiadają za jakość doradztwa i kontroli na podstawie przepisów prawa pracy lub na podstawie prawa cywilnego (specjaliści ds. bhp spoza zakładu pracy).
Łukasz Wawszczak