Pytanie użytkownika LEX BHP: Czy pracownicy firmy mogą sami czyścić klimatyzację? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby mogli to robić? Czy sami mogą wystawić dokument potwierdzający coroczne czyszczenie klimatyzacji?

Odpowiedź

 

Pracownicy powinni się przede wszystkim charakteryzować wymaganymi umiejętnościami i znajomością przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w art. 2373 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania te powinny zostać potwierdzone szkoleniami w dziedzinie bhp (instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie okresowe), a przed dopuszczeniem pracownika do tych prac powinien on również uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy zgodnej z warunkami opisanymi w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie. Skierowanie natomiast powinno być spójne w swojej treści z wynikami oceny ryzyka zawodowego, która powinna w szczególności uwzględniać (o ile w tym konkretnym przypadku występują):

  • prace na wysokości,
  • niebezpieczne czynniki biologiczne,
  • niebezpieczne czynniki chemiczne,
  • ręczne przemieszczanie ciężarów,
  • zagrożenia związane z używaniem elektronarzędzi itp.

Sama praca powinna być wykonywana na podstawie instrukcji bhp, dla których wymagania określone są w § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje te powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

 

W instrukcjach opracowanych przez pracodawcę należy również uwzględniać wymagania w zakresie konserwacji i czyszczenia klimatyzacji określone przez jej producenta. Jeśli, zgodnie z wytycznymi producenta, czyszczenie klimatyzacji wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, to pracodawca powinien zapewnić spełnienie tych wymagań. Zgodnie bowiem z § 32 pkt 2 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania, aby pracownicy wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.

Należy również pamiętać o konieczności spełniania obowiązków dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych (np. prace na wysokości, prace z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi), zgodnie z Działem IV rozdziałem 6 r.o.b.h.p.

Rozpatrując zadane pytanie z punktu widzenia przepisów bhp, nie zabraniają one, aby wpisy potwierdzające okresowe czyszczenie klimatyzacji dokonywane były przez kompetentny personel własny pracodawcy.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX BHP:

Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach pracy  - KOMENTARZE PRAKTYCZNE >

Protokół z kontroli systemu klimatyzacji  - POBIERZ WZÓR >