Pytanie użytkownika Serwisu BHP:

Kto może prowadzić: szkolenie ppoż., przeglądy obiektów pod kątem ppoż., przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, np. gaśnic?

Kto ma prawo sporządzić instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Odpowiedź

Odpowiedź na wiele pytań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zawarta jest w ustawie z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - dalej u.o.p., która w swojej treści stanowi o organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - dalej r.o.p., które (§ 1 ust. 1) określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. R.o.p. powołuje się na inne przepisy, np. na u.o.p., Polskie Normy i przepisy ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy.

Uzasadnienie

Zgodnie z u.o.p. właściciel terenu, zakładu pracy, obiektu odpowiada za stan przeciwpożarowy (np. budynku). Artykuł 3 ust 1 u.o.p. stanowi, iż osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są zobowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Przeglądy obiektów może prowadzić pracodawca, inspektor (specjalista) ds. przeciwpożarowych, zespół powołany przez pracodawcę. W zespole powinien być inspektor (specjalista) zatrudniony do spraw przeciwpożarowych. Niezależnie od kontroli (przeglądów) prowadzonych wewnętrznie, kontrole zewnętrzne mogą być prowadzone przez pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, zależnie od potrzeb zakładu pracy, jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniego działania w zakresie ochrony życia i zdrowia, ochrony mienia przed zagrożeniem pożarowym, w celu zapobieżenia możliwości powstania pożaru.

Do jego głównych zadań należy:
1) kontrolowanie stosowania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakładzie pracy przez pracowników;
2) szkolenie pracowników;
3) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez kierownictwo zakładu pracy;
4) prowadzenie kontroli (okresowych i doraźnych) stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
5) kontrolowanie właściwości i terminowego przeglądu i konserwacji sprzętu ochrony przeciwpożarowej, w tym gaśnic (uwaga: kontrolowanie, a nie wykonywanie konserwacji, najczęściej wykonują to pracownicy odpowiednich zakładów usługowych, zgodnie z Polską Normą PN-EN 3-7 + A1:2008 Gaśnice przenośne, cz. 7 charakterystyka, wymagania eksploatacyjne i metody badań);
6) zgłaszanie pracodawcy uwag dotyczących stanu i potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej, oraz wnioskowanie o ukaranie pracowników winnych naruszenia przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
7) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową w zakładzie pracy;
8) udział w komisjach (zespołach) związanych z ochroną przeciwpożarową w zakładzie pracy (np. dochodzenie po zaistniałym zadymieniu, niewielkim pożarze);
9) powinien posiadać kontakt z komendą straży pożarnej;
10) powinien doradzać pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
11) powinien doradzać pracodawcy w zakresie rozmieszczenia gaśnic i innego sprzętu przeciwpożarowego;
12) powinien wykonywać inne sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego może sporządzić pracodawca (on na pewno wydaje instrukcję) lub inspektor ochrony przeciwpożarowej, pod warunkiem, że jej nie opiniuje. Nie można sporządzać instrukcji i jednocześnie jej opiniować.

Pozostaje pracodawca, ale wiadomo jak to jest. Nie ma takiej ochrony, jaka jest w przypadku pracownika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie ma dokładnego zakresu obowiązków inspektora ochrony przeciwpożarowej, ale przepisy określają obowiązki właściciela obiektu budowlanego i terenów, a on te obowiązki wkłada w treść zakresu inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Pracownicy wykonujący konserwacje i przeglądy gaśnic nie potrzebują uprawnień, lecz powinni posiadać odpowiednie umiejętności, najlepiej, gdy te umiejętności potwierdzone są na piśmie.