W Warszawie 24 i 25 kwietnia br. obradował VIII Kongres Związku Zawodowego „Budowlani”. Gościem delegatów była Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

Zwracając się do uczestników kongresu, szefowa Państwowej Inspekcji Pracy podkreśliła, że „Budowlani” są organizacją związkową prawdziwego dialogu społecznego zarówno na poziomie przedsiębiorstw, regionów, jak i kraju. PIP ma silne wsparcie ze strony związku w swoich działaniach na rzecz zapewnienia praworządności w stosunkach pracy i eliminowania zagrożeń zawodowych. Iwona Hickiewicz życzyła delegatom, aby podjęte przez nich uchwały były inspiracją i motywacją do owocnej pracy związkowej przez następne 5 lat.

Kongres wybrał nowe władze związku i przyjął jego program działania na lata 2015-2020. Delegaci przyjęli także pakiet rezolucji i stanowisk m.in. w sprawie: przyszłości dialogu społecznego, barier rozwoju budownictwa, polityki mieszkaniowej państwa i przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej, kluczowych problemów rynku pracy w przemyśle drzewnym i meblarskim, dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

Związek Zawodowy „Budowlani" jest największą polską organizacją zawodową pracowników sektora budowlanego, przemysłu materiałów budowlanych, spółdzielczości mieszkaniowej, przemysłu drzewnego, meblarskiego, leśnego, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Chlubi się blisko 125 letnią tradycją. Działa na rzecz tworzenia układów zbiorowych pracy na różnych szczeblach, realizacji porozumień i umów społecznych oraz obrony osiągniętych uprawnień. Podejmuje inicjatywy służące doskonaleniu prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 30 kwietnia 2015 r.