MSIP ma nadzieję, że zobowiązanie do przestrzegania wartości ujętych w kodeksie zapewni, że inspekcje pracy będą funkcjonować w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Kodeks służy jako podstawa do tworzenia wiarygodnych, etycznych i profesjonalnych zachowań, jakich oczekuje się od pracowników inspekcji pracy. Oczekuje się, że pracownicy inspekcji pracy będą wypełniać swoje obowiązki, przestrzegając najwyższych możliwych standardów etycznych, spełniających oczekiwania społeczne i skutkujące zaufaniem do instytucji i posiadanej przez nią władzy. Aby pomóc w spełnieniu wspomnianych oczekiwań, kodeks ustanawia ramy etyczne w oparciu o sześć szeroko zdefiniowanych wartości: 1) wiedzę i kompetencje, 2) uczciwość i nieskazitelność, 3) kulturę osobistą i szacunek, 4) obiektywizm, neutralność i bezstronność, 5) zaangażowanie i otwartość, 6) zgodność między postępowaniem w życiu zawodowym i prywatnym.
Przytoczmy niektóre kodeksowe zobowiązania:
– Będę wydawać opinie, formułować spostrzeżenia i wnioski dotyczące spraw zawodowych tylko po zbadaniu wszystkich odpowiednich faktów i uwzględnieniu kwestii zawodowych.
– Z obowiązków zawodowych będę wywiązywać się z należytą starannością, kierując się zasadami uczciwości i bezstronności; będę świadom swojego obowiązku ujawniania nieprawidłowości lub konfliktów interesów.
– W pracy będę kierować się dobrem publicznym i unikać wszelkich zachowań, które mogłyby obniżać rzetelność instytucji i zaufanie społeczeństwa.
– Będę służyć społeczeństwu zgodnie ze wskazówkami rządu, parlamentu lub odpowiednich władz i mojej instytucji, bez obawy przed zarzutami, świadcząc bezstronne, profesjonalne usługi i udzielając rzetelnych i apolitycznych porad.
– Będę zapobiegać nepotyzmowi i protekcjonizmowi.
– Udostępniane mi środki będę wykorzystywać do celów publicznych w sposób skuteczny, upewniając się, że są one osiągalne i usprawiedliwione.
– Będę okazywać zrozumienie i tolerancję ludziom i sprawom.
– Będę szanować ludzi niezależnie od ich roli i statusu - nie będę nadużywać władzy wobec nich.
– Będę okazywać społeczeństwu i kolegom uprzejmość i szacunek, nie uchybiając godności osób, z którymi mam styczność oraz uwzględniając ich wartości kulturowe i wierzenia religijne.
– Będę uczciwie i sprawiedliwie traktować innych ludzi.
– Będę promować równość i wykorzystywać różnorodność zarówno w mojej pracy, jak i w społeczeństwie.
– Będę przestrzegać powyższych zasad i dawać przykład przy wykonywaniu mojego zawodu oraz zadań i czynności, za które odpowiadam.
– Będę wytrwale wykonywać wszelkie swoje zadania do czasu praktycznie jak najlepszego osiągnięcia celów i będę dążyć do podtrzymywania zasad wynikających z prawa pracy.
– Będę odpowiadać na zróżnicowane potrzeby społeczności w sposób terminowy i otwarty.
– Nie będę podejmować żadnego innego zatrudnienia lub przyjmować wynagrodzenia bez wcześniejszej zgody.
– Nie będę celowo przekazywać lub wykorzystywać informacji uzyskanych w trakcie wykonywania pracy zawodowej, dla prywatnego zysku lub innych korzyści.
– Podczas wykonywania dowolnego zadania, za wartość nadrzędną będę uznawać interes publiczny.
– Nie będę angażować się w żadną działalność lub relacje, które stwarzałyby konflikt lub dawały wrażenie istnienia konfliktu z moimi obowiązkami służbowymi.
– Będę zachowywać się w sposób nie dyskredytujący mo¬jego urzędu lub mnie, utrzymując w ten sposób zasługującą na szacunek pozycję w społeczeństwie, w którym żyję i pracuję.
– Nie będę przyjmować podarków, prezentów, subskrypcji, przywilejów, gratyfikacji, obietnic, ani żadnych innych korzyści, które można by postrzegać jako utrudniające wypełnianie obowiązków służbowych.
– Moje zachowanie osobiste musi być poza wszelką krytyką.
Ciekawe są zasady samooceny pracownika inspekcji zaproponowane w kodeksie. Kodeks proponuje, żeby zadać sobie następujące pytania:
• Co Twoja rodzina, koledzy, przełożeni lub władze na wyższym szczeblu (np. parlament, ministrowie itd.) powiedzieliby, gdyby Twoje działania zostały opisane na pierwszej stronie w prasie?
• Jak Twoja decyzja będzie postrzegana przez przyszłe pokolenia?
• Co byś zrobił, gdyby to zdarzenie dotyczyło Ciebie?
Dodajmy, że powyższe pytania można polecić w każdym zawodzie.