Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty 1

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ..................................... z siedzibą w ............................. adres e-mail: ............................................., tel. .............................…
 2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: ...............................................2
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: [należy wybrać właściwą opcję]3 obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy ……… (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) / lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) /lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres ……………....
 5. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tzn. ..............................4
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.5
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 9. Pani/Pana dane będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator informuje, że …………………... 6
 10. Pani/a dane będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na zasadach ................................................... Wpływ i konsekwencje tego działania: ................................................... .7
 11. Podanie danych jest dobrowolne / wymagane przepisami .............................8 Niepodanie danych będzie skutkowało ............................ .

 

1Klauzula jest tworzona w oparciu o przepisy dyrektywy PEiR (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17)., które na dzień tworzenia klauzuli nie zostały jeszcze implementowane do polskiego systemu prawnego. Przepisy krajowe mogą nałożyć na administratora obowiązek przyjmowania zgłoszeń w sposób zapewniający anonimowość sygnalisty. W takim wypadku klauzula nie będzie miała zastosowania, gdyż nie będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych sygnalisty.

Czytaj też: Sygnalista w organizacji to korzyści, nie obciążenie >

2Usunąć część podaną kursywą, jeżeli IOD nie został wyznaczony.

3Jeżeli z krajowej ustawy implementującej przepisy dyrektywy 2019/1937 będzie wynikał obowiązek przetwarzania danych sygnalisty, należy wskazać przepisy tej ustawy, jako podstawę przetwarzania. Jeżeli przepisy ustawy nie będą wymagać od administratora przetwarzania danych sygnalisty, jednocześnie nie zabraniając takiego działania (tzn. nie będzie wymagane zapewnienie anonimowości na etapie zgłoszenia), podstawą przetwarzania danych sygnalisty może być prawnie uzasadniony interes administratora, o ile przeważa on nad prawami i wolnościami sygnalisty. Można dopuścić także zgodę na przetwarzanie, jeżeli sygnalista będzie miał możliwość zadecydowania, czy zgłoszenie będzie anonimowe.

4Wskazać odbiorców lub kategorie odbiorców danych (np. dostawcę systemu umożliwiającego dokonywanie zgłoszeń).

5Informację o możliwości cofnięcia zgody należy przekazać jedynie wówczas, gdy zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych sygnalisty.

6Jeżeli ten punkt nie ma zastosowania, należy go usunąć, w przeciwnym wypadku należy poinformować o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję UE odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

 

7Jeżeli ten punkt nie ma zastosowania, należy go usunąć, w przeciwnym wypadku należy wskazać konsekwencje tego działania.

8Wskazać, czy podanie danych jest dobrowolne, czy jest wymagane przepisami prawa, a także, jakie są konsekwencje niepodania danych.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Danych Osobowych:

Klauzula informacyjna dla pracownika tymczasowego - POBIERZ WZÓR >

Klauzula informacyjna - współadministrowanie danymi >