Klauzula pochodzi z LEX Ochrona Danych Osobowych:

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnieniem mi przez pracodawcę służbowego telefonu komórkowego jest____[należy podać dane administratora danych – nazwę, siedzibę, adres, dodatkowo należy podać dane przedstawiciela, jeżeli istnieje].
 2. Inspektorem ochrony danych w ____[należy podać dane administratora danych] jest____[należy podać dane inspektora ochrony danych – imię i nazwisko, e-mail (lub inne dane kontaktowe)].
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia mi służbowego telefonu komórkowego, ewentualnie w celach związanych z dochodzeniem, ustaleniem, obroną roszczeń związanych z użytkowaniem służbowego telefonu komórkowego.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, abym mógł/mogła korzystać ze służbowego telefonu komórkowego.
 5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu udostępnienia służbowego telefonu komórkowego odbywa się w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO), a także w oparciu o przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych powyżej.
 9. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. [Jeżeli dane miałyby być przekazywane innym odbiorcom – należy ich wskazać; podobnie jeżeli dane miałyby być przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej – należy wskazać taką informację, a także przekazać informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46 RODO, art. 47 RODO lub art. 49 ust. 1 RODO akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych].
 10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. [Jeżeli dane miałyby być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania – konieczne jest przekazanie tej informacji, w tym także informacji o zasadach podejmowania tych decyzji oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą].
 11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zobacz inne wzory z LEX Ochrona Danych Osobowych:

Klauzula informacyjna dla pracownika zgodna z RODO >

Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych osobowych) >

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez gabinet psychologiczny >