Odpowiedź:

Przepisy ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2008 ze zm.) – dalej u.m.w.p. mają m.in. zastosowanie do tzw. samozatrudnionych, czyli do osób fizycznych niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy. Jeśli samozatrudniony, prowadzący działalność gospodarczą zawiera np. umowy zlecenia z innymi podmiotami i przy ich pomocy wykonuje zleconą pracę, zostaje on wyłączony spod regulacji przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wydaje się, że jeśli strony strony nie określiły w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, to przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi może przedłożyć w dokumencie, jakim jest faktura, informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Niezależnie od przyjętego sposobu potwierdzania przepracowanego czasu, należy odnosić się w nim do okresów nie dłuższych niż miesięczne. 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 1 pkt 1b u.m.w., przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi" oznacza:

a) osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo

b) osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej – która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) – dalej k.c., na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Regulacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę objęte zatem zostały umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę mają więc zastosowanie do umów zawartych przez osobę fizyczną albo osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami, realizowanych na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Zgodnie z art. 8b ust. 1 i  2 u.m.w. strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Magdalena Rycak,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 27.03.2017 r.