Odpowiedź:
Jeżeli badanie lekarskie zostało faktycznie przeprowadzone w dniu 9 stycznia 2015 r., a zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy w okresie od 9 stycznia 2015 r. do 5 lutego 2015 r. zostało wystawione w dniu 13 stycznia 2015 r., brak jest podstaw do przyjęcia, że zostało ono wystawione niezgodnie z przepisami. To, czy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione wstecz ocenia się według dnia badania, a nie według dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego.
Uzasadnienie:
Tryb wystawiania zaświadczeń lekarskich został określony przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydawanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 229) – dalej r.sz.z. Zgodnie z § 3 ust. 1 r.sz.z. zasadniczo zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. W § 3 ust. 1a i 2 r.sz.z. zostały jednocześnie przewidziane wyjątki od tej zasady. Zgodnie z § 3 ust. 1a r.sz.z. zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż czwartego dnia po dniu badania, jeżeli:
1) bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy,
2) badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy. Jeżeli chodzi o dopuszczalność wystawienia zaświadczenia lekarskiego na okres poprzedzający badanie, to z § 3 ust. 2 r.sz.z. wynika, że zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Kluczowy dla ustalenia, czy data początkowa okresu niezdolności do pracy określona w zaświadczeniu lekarskim została ustalona prawidłowo jest zatem dzień badania, a nie dzień wystawienia zaświadczenia lekarskiego. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że jeżeli badanie lekarskie zostało faktycznie przeprowadzone w dniu 9 stycznia 2015 r., a zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy w okresie od 9 stycznia 2015 r. do 5 lutego 2015 r. zostało wystawione w dniu 13 stycznia 2015 r., brak jest podstaw do przyjęcia, że zostało ono wystawione niezgodnie z przepisami. Ponieważ jednak na zaświadczeniu lekarskim figuruje jedynie data wystawienia tego dokumentu, uzasadnione jest złożenie w ZUS przez osobę ubiegającą się o zasiłek chorobowy dokumentu, który będzie potwierdzał, iż badanie faktycznie miało miejsce w dniu 9 stycznia 2015 r., a nie w dniu wystawienia zwolnienia lekarskiego. Jeżeli chodzi o brak prawa do zasiłku chorobowego za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy to należy wskazać, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) – dalej u.ś.p., ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego, jeżeli w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Ubezpieczony – co wynika z art. 17 ust. 2 u.ś.p. – traci prawo do zasiłku chorobowego także wówczas, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w przedstawionym przypadku nie zachodzą okoliczności skutkujące utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy.
Piotr Kostrzewa,
autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Odpowiedzi udzielono 16 marca 2015 r.