Zakład pracy zawarł z częścią pracowników kolejną umowę o pracę (przed wygaśnięciem poprzedniej), wskazując w umowie termin świadczenia pracy 2 tygodnie po dacie podpisania umowy.
Czy zachodzi potrzeba ponownego organizowania szkoleń w zakresie bhp dla tych pracowników?
Czy w opisywanej sytuacji spełniony został warunek z art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) bezpośredniego nawiązania umowy kolejnej umowy o pracę?

Opisana sytuacja dotyczy agencji pracy tymczasowej.
W opisanej sytuacji nie ma potrzeby, ponownie przeprowadzać szkolenie wstępne z zakresu bhp chyba, że w okresie przerwy w świadczeniu pracy na stanowisku pracy wprowadzono zmiany techniczno-organizacyjne (np. zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowiska pracy, wprowadzenie do stosowania nowych substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym, wprowadzenie nowych narzędzi, maszyn, urządzeń itp.). W takim przypadku należałoby zapewnić pracownikowi instruktaż stanowiskowy, przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.
W myśl art. 2373 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zorganizować przed dopuszczeniem pracownika do pracy szkolenie wstępne z zakresu bhp, składające się z tzw. instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Zgodnie z art. 2373 § 2 k.p. szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Jeżeli kolejna umowa o pracę została zawarta na tych samych warunkach (to samo stanowisko pracy oraz ten sam zakres czynności), to nie ma potrzeby ponownego organizowania szkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Gdyby jednak nastąpiły jakieś zmiany w warunkach zatrudnienia (np. zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenie do stosowania nowych substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym, nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń itp.), należałoby zapewnić pracownikowi ponowny instruktaż stanowiskowy, którego celem byłoby zaznajomienie pracownika z nowymi zagrożeniami występującymi w środowisku pracy oraz sposobami ochrony przed nimi.
Maciej Ambroziewicz