Pytanie

Pracownika w okresie zimowym przemieszcza się dorywczo między budynkami zakładu pracy, przewożąc detale na potrzeby produkcji.

Czy wykonując taką pracę i posiadając odzież roboczą, pracownika należy wyposażyć w kurtkę zimową, czy wystarczy polar?

Odpowiedź

Nie ulega wątpliwości, że pracownik przechodzący w okresie zimowym z jednego budynku zakładu do drugiego musi być wyposażony w dodatkową odzież. Pracodawca powinien ustalić jej rodzaj, uwzględniając przede wszystkim warunki środowiska pracy i czas wykonywanych czynności, a ponadto – komfort i faktyczne potrzeby pracownika, żeby odzież posiadała wymagane właściwości użytkowe. Istotne jest, aby w zakładowej tabeli przydziału odzieży i obuwia jednoznacznie określić, czy jest to odzież robocza, czy ochronna.

Kurtki zimowe (ocieplane) zalicza się do środków ochrony indywidualnej, dlatego muszą one spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odnośnych przepisach. Kurtki zimowe używane są najczęściej przy dłuższych pracach na otwartej przestrzeni, czyli głównie w narażeniu na działanie opadów atmosferycznych i chłodu. Natomiast bluzy i kurtki wykonane z polaru zaliczane są do odzieży roboczej, która powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach. Używane są podczas prac, przy których narażenie na chłód i opady jest na bardzo niskim, praktycznie pomijalnym, poziomie.
Bluzy wykonane z polaru o grubości 100 g/m2 sprawdzają się m.in. wewnątrz pomieszczeń, które ze względu na prowadzone w nich prace (np. transportowe) mogą być przez krótki czas wychłodzone, zaś kurtki polarowe o gramaturze 200-300 g/m2 i większej – podczas krótkotrwałego przebywania pracowników na zewnątrz pomieszczeń, np. w czasie okazjonalnego przechodzenia między budynkami zakładu w okresie zimowym.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 237(9) § 1 ustawy z 26.06.1974 r.  – Kodeks pracy – dalej k.p., pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Stosownie do art. 237(6) § 1 k.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach (art. 237(6) § 3 k.p.).

Zgodnie z art. 237(7) § 1 k.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;
2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie (art. 237(9) § 2 k.p.).

Tomasz Dyjeciński
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów