Odpowiedź

Pracodawca nie powinien wystawić imiennego zezwolenia do obsługi wózka jezdniowego dla nowo zatrudnionego pracownika, jeżeli posiada on zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym przeprowadzonego przez firmę, która jak wynika z zaświadczenia, prowadziła kurs na postawie Programu Ministerstwa Gospodarki Nr 559/III/2002. Firma, która prowadziła szkolenie nie jest wymieniona w wykazie firm posiadających program szkolenia obsługi wózków udostępniony przez UDT ani w wykazie firm, którym udostępniony został program nauczania przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
Należałoby ponownie skierować pracownika na kurs organizowany przez firmę zewnętrzną lub zorganizować szkolenie według programu opracowanego we własnym zakresie i zatwierdzonego przez UDT.

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.05.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650 ze zm.) – dalej r.b.h.w.j. określa wymagania bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, używanych w transporcie wewnętrznym zakładów pracy.
Zgodnie z § 4 ust. 1 r.b.h.w.j., do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:
1) uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.
Uprawnień operatora, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 r.b.h.w.j., dotyczą przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849 ze zm.) – dalej r.s.k.o.k. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki, dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym są alternatywnie:
1) zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie r.s.k.o.k. lub
2) imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę po spełnieniu warunku określonego w § 4 ust. 2 r.b.h.w.j.
Osoby, których kwalifikacje zostały potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego (posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne) uprawnione są do obsługi wózków jezdniowych na terenie całego kraju, podczas gdy imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę ważne jest tylko na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.
Zgodnie z § 4 ust. 2 r.b.h.w.j., imienne zezwolenie może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostką organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Tymi wyznaczonymi jednostkami mogę być ośrodki szkoleniowe prowadzące szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych.
Pracodawca może prowadzić szkolenie dla kierowców wózków we własnym zakresie (używać do nauki własny sprzęt i zatrudniać jako wykładowców i instruktorów swoich pracowników) lub korzystać z ośrodków szkoleniowych zewnętrznych. Zorganizowanie szkolenia dla kierowców wózków przez pracodawcę w celu wydania pracownikowi imiennego zezwolenia jest obligatoryjne.
Jeżeli pracownik przedstawi pracodawcy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez inny podmiot (np. przez poprzedniego pracodawcą, ośrodek szkoleniowy zewnętrzny), pracodawca w procesie szkolenia tego pracownika może uwzględnić odbyte szkolenie.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów