Po jakim czasie od zwolnienia indywidualnego w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych można zatrudnić nowego pracownika na stanowisko, które było likwidowane?


 

Nie da się jednoznacznie i z całą pewnością stwierdzić, kiedy ponowne zatrudnienie na uprzednio zajmowanym stanowisku będzie "bezpieczne"; będzie to zależało od oceny indywidualnego przypadku.


Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) kwestii tej nie normuje. Również w orzecznictwie i doktrynie nie wskazywano – nawet bardzo ostrożnie – takiego terminu. Problem ten uregulowany został jedynie w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) w odniesieniu do pracowników tymczasowych. Zgodnie z art. 8 pkt 3 u.z.p.t. pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy na stanowisku pracy, na którym w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Regulacja ta może stanowić pewien punkt odniesienia również przy zatrudnianiu na zlikwidowanym uprzednio stanowisku stałych pracowników.
Należy jednak mieć na uwadze, że zatrudnienie kolejnego pracownika na stanowisku które uprzednio uległo likwidacji może wskazywać na pozorność likwidacji, co w przypadku odwołania się zwolnionego pracownika do sądu pracy będzie skutkować uznaniem tego wypowiedzenia za nieuzasadnione. Likwidacja stanowiska pracy nie może stanowić pretekstu służącego po prostu wymianie pracowników. Jak wskazuje się w orzecznictwie SN, na pozorność likwidacji stanowiska pracy może wskazywać dalsze funkcjonowanie komórki organizacyjnej w której zatrudniony był pracownik i zwiększanie jej stanu zatrudnienia (por. wyrok SN z 8 kwietnia 1998 r. I PKN 32/98, OSNAP 1999, nr 7, poz. 245).