Pracownik zatrudniony na innym stanowisku, po 10 miesiącach został zatrudniony w służbie bhp. Do tej pory nie przeszedł szkolenia okresowego (które powinno się odbyć w ciągu 12 m-cy).
Czy teraz powinien przejść od razu szkolenie okresowe dla służb bhp, ale jego termin przeciągnie się do kolejnych 12 m-cy?

Sprawy związane ze szkoleniem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracowników reguluje na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p.
Zgodnie § 15 r.s.b.h.p. szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.
Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.
Pierwsze szkolenie okresowe dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
Natomiast:
1) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
2) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
3) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
4) pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - przechodzą szkolenie - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
Ze szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba, która:
1) przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;
2) odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
Mając na uwadze również § 17 r.s.b.h.p. ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.
Możemy zadać pytanie kiedy osoba wyznaczona na stanowisko w służbie bhp kończyła specjalistyczne szkolenie z tego zakresu (obecnie studia podyplomowe lub technikum) -można przyjąć, że do 5 lat od ukończenia ma ważne szkolenie okresowe po tym czasie musi odbyć szkolenie okresowe. Natomiast jeśli uprawnienia do pełnienia obowiązków w służbie bhp pracownik nabył dużo wcześniej i w między czasie wykonywał inne prace zgodnie z § 15 ust. 4 r.s.b.h.p. szkolenie okresowe dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy powinien odbyć - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

Roman Majer