Odpowiedź

Pracodawca powinien przechowywać dokumentację powypadkową przez 10 lat. Po tym okresie protokół i dokumenty mogą zostać zniszczone.

Uzasadnienie

Obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) - dalej r.a.o.p. Zgodnie z § 7 r.a.o.p., pracodawca prowadzi dokumentację m.in. w zakresie wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, a także świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami. Zgodnie z art. 234 § 31 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat. Po tym okresie protokół i pozostała dokumentacja mogą zostać zniszczone. Nie ma obowiązku przekazania ich do archiwum państwowego. Tego rodzaju dokumenty nie są uznawane za materiały archiwalne, wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego na mocy ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506).

Kamila Milczarek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów