Zdarzenie opisane w pytaniu powinno być taktowane jako wypadek przy pracy, jednakże z winy pracownika.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) - dalej u.u.w., za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.u.w. z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:
1) zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
2) świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
3) zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
4) jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
5) jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
6) renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
7) renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
8) renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
9) dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,
10) dodatek pielęgnacyjny,
11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 u.u.w. świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których mowa w art. 3 było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Podsumowując wymagania zawarte w u.u.w. zdarzenie opisane w pytaniu należy potraktować jako wypadek przy pracy, gdyż ww. zdarzenie:
1. jest zdarzeniem nagłym – do zdarzenia doszło w okresie krótszym niż jedna dniówka robocza,
2. zostało wywołane przyczyną zewnętrzną – przyczyną zewnętrzną był kontakt ręki poszkodowanego z ostrą krawędzią noża,
3. spowodowało uraz – rana cięta skóry między kciukiem a palcem wskazującym
4. nastąpiło w związku z pracą – pracownik wykonywał pracę wchodzącą w zakresie jego obowiązków (obsługa wózka i praca przy opakowaniach) w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę.
Zdarzenie opisane w pytanie, patrząc na argumenty wskazane powyżej, należy potraktować jako wypadek, jednakże z winy pracownika. Uznanie zdarzenia za wypadek z winy pracownika będzie powodować, iż pracownikowi nie będą przysługiwać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, gdyż wyłączną przyczyną wypadku, o którym mowa w pytaniu było udowodnione (poprzez nagrania z monitoringu zakładowego) naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a do takich działań można zaliczyć celowe okaleczanie własnego ciała.

 

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.