W dniu 24 lutego w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 226). Opublikowany 24 lutego jednolity tekst rozporządzenia z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1567);
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 25).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.