Odpowiedź: zdaniem Autorki jeśli na rachunku nie jest oznaczone czy usługa hotelowa była ze śniadaniem czy też bez, pracodawca powinien poprosić pracownika o złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie.
Do celów ustalenia wysokości diety, pracodawca w przypadku każdej podróży służbowej pracownika powinien dysponować wiedzą czy usługa hotelowa była ze śniadaniem, czy też bez śniadania.

Uzasadnienie: w świetle przepisów § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.
Należność pracownika z tytułu diet ulega stosownemu zmniejszeniu bądź nie występuje, jeśli pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie podczas podróży służbowej. Mianowicie kwotę diety, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie - 25% diety;
2) obiad - 50% diety;
3) kolacja - 25% diety.