Odpowiedź

Pomieszczenia szkoły powinny mieć zapewnioną właściwą wentylację, ogrzewanie oraz oświetlenie. Światło naturalne w sali, w której odbywają się zajęcia szkolne traktowane jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako wymóg obligatoryjny. Tym samym oświetlenie sztuczne jest traktowane jako oświetlenie uzupełniające, a nie zastępujące całkowicie oświetlenie naturalne. Niezależnie od spełnienia wszystkich pozostałych wymagań higieniczno-sanitarnych, brak oświetlenia naturalnego (jako podstawowego) uniemożliwia legalne prowadzenie zajęć, niezależnie od ich częstotliwości oraz czasu trwania.

Uzasadnienie

Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać placówki szkolne uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) - dalej r.b.h.s.p. Zgodnie z § 9 ust. 1 r.b.h.s.p., w pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację oraz ogrzewanie. Ponadto rolą szkoły jest nabywanie wyposażenia posiadającego odpowiednie atestu lub certyfikaty.
Ponieważ przywołana regulacja r.b.h.s.p. nie wskazuje, czym jest „właściwe oświetlenie”, należy odwołać się do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) - dalej r.w.t.b.u. Zgodnie z § 57 ust. 1 r.w.t.b.u., pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bhp. Warto zauważyć, że § 58 r.w.t.b.u. przewiduje odstępstwo od zasady obligatoryjnego zapewnienia oświetlenia dziennego. Jest to dopuszczalne wówczas, gdy oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych lub gdy wyłączne stosowanie światła sztucznego jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej traktują oświetlenie dzienne w salach, w których mają odbywać się zajęcia szkolne jako wymóg obowiązkowy warunkujący możliwość organizowania zajęć. Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia sztucznego jest oczywiście obowiązkowe – jednak w kontekście uwarunkowań higieniczno-sanitarnych ma ono wyłącznie charakter uzupełniający. Zgodnie z przyjmowaną przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej praktyką, nie jest dopuszczalne zupełne wyeliminowanie oświetlenia naturalnego i zastąpienie go oświetleniem sztucznym. Spełnienie pozostałych wymagań w zakresie powierzchni sali oraz jej wyposażenia nie uprawnia do prowadzenia zajęć szkolnych w przypadku niezapewnienia obligatoryjnego oświetlenia dziennego.
W przypadku opisanym w pytaniu nie można oczywiście zabronić próby uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na prowadzenie zajęć w pomieszczeniu, w którym nie jest zapewnione oświetlenie naturalnem w szczególności argumentując wniosek niską częstotliwością zajęć w sali pozbawionej światła naturalnego.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów