Pracownik obsługujący samojezdny podest ruchomy nożycowy z napędem elektrycznym powinien posiadać "zaświadczenie kwalifikacyjne".
Osoby obsługujące urządzenia techniczne, zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne.
Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.). W pkt 6 tego załącznika wymieniono podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych.
Obsługę urządzeń technicznych mogą sprawować osoby, które spełniają następujące wymagania:
1) wiek: 18 lat,
2) wykształcenie:
- co najmniej podstawowe - dla osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi dźwigów lub innych dźwignic sterowanych z poziomu roboczego oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym;
- co najmniej zawodowe lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym - dla osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi pozostałych dźwignic
3) co najmniej miesięczna praktyka przy dźwignicy odpowiedniej grupy,
4) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy.
Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.
Kategorie uprawnień:
• IIP – podesty ruchome: wiszące, masztowe, stacjonarne.
• IP – podesty ruchome przejezdne: samojezdne montowane na pojeździe, wolnobieżne, przewoźne.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.