Odpowiedź

Stosowanie balustrad na podestach umieszczonych powyżej 1 m jest wymogiem przepisów bhp. Pracownik, który spawa balustrady nie musi mieć specjalnych uprawnień - wystarczą uprawnienia spawalnicze. Dobór materiału, który musi być odpowiednio wytrzymały i sposób odbioru balustrady, zależą od ustaleń pracodawcy w stosunku do wymienionych balustrad. Brak w tym zakresie innych uwarunkowań prawnych i technicznych. Balustrada powinna być na tyle wytrzymała, aby mogła zapobiec upadkowi z wysokości.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 106 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości, co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości, co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.

Przy wykonywaniu balustrad na podestach można skorzystać z opisanych w normach balustrad specjalnych.

Balustrady służące do zabezpieczenia otwartych krawędzi budynków i innych obiektów budowlanych jak: mosty, wiadukty, estakady itd. powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe normy PN-EN 13374 2013-08 - Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków - Warunki techniczne wyrobu - Metody badań. Balustrada oraz każdy jej element, z wyjątkiem bortnicy, powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby wytrzymać obciążenie statyczne 0,3 kN przyłożone prostopadle do osi słupka. Balustrady rusztowań systemowych i pomostów roboczych deskowań powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe normy PN-EN 12811 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 11 października 2016 r.

Serwis BHP
Artykuł pochodzi z programu Serwis BHP
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami