Odpowiedź

Do obsługi wyciągarek wymagane są uprawnienia II W lub I W, jednak przepisy dopuszczają możliwość posiadania uprawnień II S lub I S, które z zasady dotyczą obsługi suwnic, a także wciągarek. Kategoria III S nie daje uprawnień do obsługi wciągarek.

Uzasadnienie

Osoby obsługujące urządzenia techniczne, zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1125), powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne.

Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – w pkt 1. 1) wymieniono suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów.

Uprawnienia specjalistyczne dla osób obsługujących wciągarki i wciągniki:

Kategoria II W. Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Przeznaczenie urządzeń:

– hakowe ogólnego przeznaczenia,

– specjalne: kuzienne, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe,

– inne.

Kategoria I W. Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Przeznaczenie urządzeń:

– hakowe ogólnego przeznaczenia,

– specjalne: kuzienne, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe.

Inne kategorie uprawnień:

Kategoria II S - Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W.

Kategoria I S - Suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IW i suwnice według kategorii II S.

Uprawnienia nadawane są bezterminowo i upoważniają do obsługiwania urządzeń wskazanej na uprawnieniach kategorii.

Roman Majer

Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2015 r.