Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jakie środki ochrony mogą stosować pracownicy wykonując pracę przy hydraulicznych ręcznych pompach pneumatycznych?

Czy warto w tym wypadku stosować środki ochrony indywidualnej?

Jaki środek ochrony zbiorowej byłby właściwy dla takiego zagrożenia?

Odpowiedź:

Pracodawca, w celu stwierdzenia, jakie środki ochrony indywidualnej należy zapewnić pracownikom wykonującym pracę przy hydraulicznych ręcznych pompach pneumatycznych, powinien uwzględniać wskazania zawarte w tabelach nr 1-3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p.

Przy pracach przy hydraulicznych ręcznych pompach pneumatycznych pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej zabezpieczające twarz i oczy (ze względu na zagrożenie fizyczne i mechaniczne), do których można zaliczyć gogle ochronne lub osłony twarzy (np. półosłony i przyłbice).

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 2376 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest także obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w zw. z art. 2376 § 1 i 2377 § 1 k.p. oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Zgodnie z art. 2379 § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

W załączniku nr 2 do r.b.h.p. określono szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej. W § 4 załącznika wskazano, że w zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane.

Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 załącznika do r.b.h.p. środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z wyłączeniem szczególnych i wyjątkowych sytuacji - zgodnie z instrukcją przekazaną przez pracodawcę. W razie potrzeby - w celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien zorganizować pokazy używania tych środków.

Pracodawca określając zasady użytkowania danego środka ochrony indywidualnej przez pracownika, w tym wykonywanie kontroli i konserwacji, powinien korzystać z instrukcji uzyskanej od producenta danego środka ochrony indywidualnej.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 11 lutego 2015 r.