Odpowiedź:

Zwolnienie lekarskie udzielane jest na dni kalendarzowe. Wskazany w pytaniu pracownik może zatem rozpocząć pracę w niedzielę o godzinie 24.00. 

Uzasadnienie:

Wystawione pracownikowi zwolnienie lekarskie usprawiedliwia jego nieobecność w pracy w okresie, na jaki zostało wystawione. O jego długości decyduje lekarz oznaczając dni, przez które pracownik będzie niezdolny od pracy. Dni te powinny być rozliczane kalendarzowo. Jeżeli zatem z wystawionego pracownikowi druku zwolnienia lekarskiego wynika, że jest on niezdolny od pracy do niedzieli włącznie, pracodawca nie może zobowiązać go do pracy w tym dniu (nawet przez dwie godziny).  Zwolnienie lekarskie pracownika kończy się dopiero o godz. 23.59 i dopiero po tej godzinie (tj. od godz. 00.00 w poniedziałek) pracownik może ponownie świadczyć pracę.  

Powyższe potwierdzają zasady wypłaty choremu pracownikowi wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Pamiętać bowiem należy, że zgodnie z art. 92 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) oraz art. 8 i nast. ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 372, ze zm.), świadczenia te przysługują na oznaczone w druku zwolnienia lekarskiego dni kalendarzowe. Zasadą jest natomiast wypłata pracownikowi tylko jednego świadczenia – albo wynagrodzenia za pracę albo wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. Dlatego też w dniu, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie powinien świadczyć pracy.

Joanna Stępniak,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono  3.03.2017 r.