Na maszynie wtryskowej zamontowane są akumulatory hydrauliczne z azotem. Co jakiś czas zachodzi potrzeba uzupełnienia azotu w akumulatorze. Najlepiej byłoby, gdyby pracownicy mogli to robić samodzielnie z dodatkowego zbiornika ze sprężonym azotem.
Jakie są wymagania BHP odnośnie do wykonywania takich czynności oraz przechowywania butli ze sprężonym azotem?

Przepisy dotyczące bezpiecznego magazynowania butli z gazami znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59) – dalej r.b.h.p.g. Zgodnie z § 12 r.b.h.p.g. niedopuszczalne jest magazynowanie butli z gazem: w piwnicach, na klatkach schodowych, na korytarzach, w wąskich dziedzińcach, w przejściach dla pieszych oraz przejazdach i w ich pobliżu, w garażach, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, na podestach roboczych urządzeń i innych instalacji. Niedopuszczalne jest również w pomieszczeniu magazynowania zbiorników przenośnych ich napełnianie, naprawianie i konserwowanie. Przepis § 11 r.b.h.p.g. dopuszcza magazynowanie zbiorników przenośnych napełnionych gazami oraz opróżnionych z gazów oddzielnie w oznakowanych pomieszczeniach lub miejscach składowych. Zbiorniki te mogą być magazynowane: na otwartej przestrzeni; pod zadaszeniem; w wydzielonym pomieszczeniu. Do magazynowania butli na otwartej przestrzeni powinny być przeznaczone palety - pojemniki o ażurowej konstrukcji. Pomieszczenie magazynowe (§ 14 r.b.h.p.g.) przeznaczone do przechowywania zbiorników przenośnych powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy i ratunkowy. Niedopuszczalne jest, aby zbiorniki przenośne były: rzucane; toczone po podłodze w pozycji leżącej, z wyjątkiem beczek ciśnieniowych z obręczami do toczenia; uderzane metalowymi przedmiotami; używane do innych celów niż te, do których zostały zaprojektowane; poddane usuwaniu korozji z zewnętrznych powierzchni, jeżeli są napełnione gazem; poddawane bezpośredniemu działaniu ognia. Niedopuszczalne jest przetaczanie gazów ze zbiorników przenośnych do innych zbiorników przenośnych poza zakładem napełniającym.
Azot sprężony dostarczany jest w zbiornikach ciśnieniowych (butlach), które powinny spełniać wymagania dozoru technicznego. Odbiorca (użytkownik) powinien stosować się do informacji zawartych w karcie charakterystyki substancji chemicznej, przekazywanej wraz z butlą ze sprężonym azotem. Kartę charakterystyki można też pozyskać na stronach internetowych dostawcy. Butle ze sprężonym azotem powinny być magazynowane w wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i od gazów palnych oraz innych substancji palnych. W kontakcie z ogniem zbiorniki z azotem mogą eksplodować. Butle należy chronić przed nagrzaniem. Butle ze sprężonym azotem, tak jak każde inne z gazami, powinny być ustawiane pionowo i zabezpieczone przed przewróceniem się. W sprzedaży dostępne są specjalne szafy do przechowywania butli z gazami sprężonymi. Pracownicy mający kontakt z azotem powinni być odpowiednio przeszkoleni oraz powinni posiadać świadomość zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych azotu.
Azot jest gazem fizjologicznie obojętnym i niepalnym. Przy stężeniu przekraczającym normalne stężenie w powietrzu może jednak mieć szkodliwy wpływ na organizm ludzki przez zmniejszenie ciśnienia cząstkowego tlenu. Powoduje wtedy łatwo wykrywalne objawy zatrucia: stopniowa utrata równowagi, zawroty i bóle głowy, uczucie ucisku w głowie umiejscowione blisko czoła, uczucie duszności, początkowo niezauważalne, a następnie szybkie zmniejszanie się zdolności wykonywania wysiłku fizycznego i koordynacji ruchów, które mogą doprowadzić do całkowitego unieruchomienia, a czasem nawet do śmierci pracownika.

Uzupełnianie sprężonym azotem akumulatora hydraulicznego można przeprowadzić za pomocą dostępnych na rynku zestawów do napełniania. Zestawy wyposażone są w urządzenia do pomiaru ciśnienia. Sposób przeprowadzenia bezpiecznego napełniania akumulatora hydraulicznego azotem zależy od rodzaju akumulatora, a także od rodzaju zestawu i dlatego należy stosować się do instrukcji bezpieczeństwa pracy dostarczonej przez producentów obu tych urządzeń. Do dostarczenia takiej instrukcji zobowiązuje producenta przepisy § 58-59 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).
Kazimierz Kościukiewicz